Řízení kvality

Integrovaný systém řízení organizace tvoří:

  1. a) systém managementu kvality (QMS) ISO 9001 : 2015
  2. b) systém environmentálního managementu (EMS) ISO 14001 : 2015
  3. c) systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) ISO 45 001

pro předmět činnosti: Vývoj, výroba a dodávky průmyslových obalů 

Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů, kontrolních mechanismů a etických zásad. 

„ Kvalita je v naší společnosti jednoznačně nejsledovanějším parametrem vyjadřujícím dokonalost výrobního procesu a míru spokojenosti zákazníka „

 Vzhledem k neustálému zvyšování požadavků a potřeb zákazníků, zaměstnanců a měnícím se podmínkám ve společnosti je našim prvořadým cílem zavádět a uplatňovat ve všech oblastech řízení společnosti v maximální možné míře vysokou odbornou úrovní našich zaměstnanců, kvalitním technickým zázemím a funkčním systémem jakosti zajišťujeme trvalý růst hodnoty našich výrobků i služeb.

Společnost disponuje kontrolní laboratoří pro deklarování hodnot surovin i výrobků. které má podloženy laboratorními analýzami na moderních měřících přístrojích, kterými testujeme pevnost na hranu (ECT), plošné zborcení (FCT), průtlak (BST) a nosnost obalu (BCT) a hmota na plochu (g/m²).

Dlouholetá spolupráce s akreditovanými laboratořemi a pověřením Ministerstva dopravy ČR – CIMTO s.r.o. Praha, ITC a.s. Zlín a BFSV Packaging Institute Hamburg GmbH .